Město Štramberk

Město Štramberk

Moravský Betlém

Rezervace tělocvična

Rezervační systém

Kontakt na správce: Jaromír Václavínek - 736 670 498

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY ŠTRAMBERK

Vstup do sportovní haly a užívání jejich prostor – tělocvičen, je povoleno pouze osobám seznámeným s provozním řádem, které s ním bez výhrad souhlasí, zavazují se jej dodržovat a řídit se pokyny správce tělocvičny. Za osoby mladší 18 let odpovídá v této souvislosti plně jejich zákonný zástupce případně odpovědný vyučující, trenér, cvičitel či pořadatel.

1. Tělocvičny slouží k provozování běžných sálových sportů a dalších různých pohybových cvičení, která lze ve cvičebním prostoru provozovat se souhlasem provozovatele.

I. N. P.

 • velká tělocvična

II. N. P.

 • malá tělocvična – cvičení, badminton, volejbal dětí na menším hřišti. Není povoleno hraní s fotbalovým míčem (např. sálová kopaná, nohejbal apod.)
 • tělocvična pro judo – judo a cvičení (bez obutí, nářadí apod.)
 • tělocvična s horolezeckou stěnou

2 Před prvním zahájením jakékoliv činnosti v tělocvičně v daném smluvním období musí být všichni cvičenci seznámeni svým vedoucím s tímto provozním řádem tělocvičny.

3. Provoz v tělocvičně je organizován správcem tělocvičny podle platného rozvrhu uvedeného v rezervačním systému k pronájmu jednotlivých místností tělocvičny.

 • V dopoledních hodinách v době školního vyučování za dodržování provozního řádu
  zodpovídají odpovědní pracovníci ZŠ.
 • V době pravidelného cvičení za dodržování provozního řádu zodpovídá správce tělocvičny.
 • V době sportovních akcí za dodržování provozního řádu zodpovídá osoba určená pořádajícím oddílem nebo organizací dle podepsané nájemní smlouvy.

4. Správce kontroluje činnost v objektu. Nepřipustí úmyslné poškozování zařízení. Předává odpovědné osobě nebo pořadateli příslušné prostory se zařízením k užívání v souladu s bodem 3. a po skončení sportovní činnosti přebírá a kontroluje stav budovy a zařízení, případné závady nebo poškození projedná a zajistí nápravu.

5. Veřejnost má přístup do tělocvičny pouze v době konání veřejně přístupných akcí (zápasy, turnaje apod.), a to hlavním vchodem budovy do hlediště a přilehlých prostor (WC, občerstvení). Zodpovědnost za ně má pořadatel akce. Pro zajištění bezpečnosti provozovatel omezí počet osob tak, aby nebyla překročena kapacita tělocvičny.

6. Vstup do prostor tělocvičny je umožněn sportovcům dle sjednaného rozvrhu sportovních akcí, zpravidla nejdříve 15 min. před jejich zahájením, případně dle dohody pouze pokud je přítomen odpovědný vedoucí (odpovědná osoba), který odpovídá za pořádek, bezpečnost a kázeň.

7. Vstup do tělocvičny je povolen v čisté sálové obuvi. Sálovou obuví se rozumí taková obuv, která nezanechává na povrchu cvičební plochy žádné viditelné stopy, šmouhy nebo jakékoliv mechanické poškození. Za to, že všichni cvičící mají takovouto sálovou obuv, zodpovídá vedoucí cvičící skupiny. Při zjištění porušení tohoto pokynu je povinen správce tělocvičny, vedoucí, trenér, vyučující nebo pořadatel takové osobě neumožnit vstup na plochu tělocvičny nebo ji ihned z užívání vyloučit. Prostor určený k přezouvání je vstupní hala. Na sportovní mistrovské zápasy mohou diváci použít návleky.

8. Do cvičebního prostoru mají cvičenci povolen přístup pouze na pokyn vedoucího cvičební jednotky, nesmí bez jeho souhlasu vstupovat do nářaďoven, manipulovat s nářadím, cvičit na jakémkoliv nářadí či používat sportovní náčiní.

9. Povinnosti vedoucího cvičící skupiny:

 • Odpovídá v plném rozsahu za činnost všech svých svěřenců, které vede, v celé budově tělocvičny.
 • Nedovolí, aby se v prostorách šaten, cvičební plochy a nářaďovny pohybovaly osoby, nejsou které součástí jeho kolektivu.
 • V prostoru cvičební plochy je zakázána konzumace jídel a nápojů. Pokud vedoucí dovolí, aby si cvičenci do cvičebního prostoru přinesli a konzumovali nápoje (mimo alkoholických), plně odpovídá za to, že budou zabezpečeny a uloženy tak, aby nemohlo dojít k jejich rozlití a znečištění cvičebního prostoru. Je zakázáno v cvičebním prostoru používat a uchovávat jakékoliv skleněné nebo rozbitné nádoby.
 • Je povinen nahlásit neprodleně správci tělocvičny jakékoliv poškození tělocvičny (cvičebního prostoru, šaten, sociálního zařízení, nářadí, náčiní a veškerého vybavení celého objektu tělocvičny) vzniklé v průběhu cvičení.
 • Dbát na dodržování pořádku v celém prostoru tělocvičny: tj. v šatnách, sprchách, na WC, chodbách, v sále i nářaďovně.
 • Řídit se stanoveným rozvrhem hodin uvedeným v rezervačním systému.

10. Je zakázáno používat takové nářadí, míče a zařízení, které by mohly poškodit cvičební plochu, stěny nebo strop tělocvičny. Veškeré nářadí musí být přenášeno – nikoliv taženo nebo strkáno po podlaze. Všichni cvičící jsou povinni cvičit a provozovat sálové sporty tak, aby nedošlo k poškození nebo zničení povrchu a zařízení tělocvičny.

11. Je zakázáno provádět jakékoliv cvičební aktivity v nářaďovně, chodbách, sociálních zařízeních a šatnách.

12. Je zakázáno vstupovat do ostatních částí tělocvičny, které nesouvisí s provozovanou sportovní činností.

13. Do celého objektu tělocvičny je zakázáno nosit cennosti (větší obnosy peněz, šperky atd.)
a zde je odkládat. Za případné ztráty nenese provozovatel zodpovědnost.

14. Je zakázáno:

 • Kouření ve všech prostorách tělocvičny
 • Úschova kol v celém objektu tělocvičny
 • Vodění psů a jiných zvířat
 • Vstupovat s alkoholickými nápoji při sportovních akcích do prostoru celé tělocvičny.

15. V případě úrazu nebo jiného ohrožení je možno pro přivolání pomoci použít mobilní telefon správce tělocvičny. Lékárnička je umístěna v kanceláři správce tělocvičny a její použití je nutné nahlásit správci.

16. Pořadatel mistrovských zápasů i jiných sportovních akcí smí užívat pouze sjednané prostory tělocvičny. Je povinen zajistit pořadatelskou službu a zdravotníka a viditelně je označit.

17. Za veškeré škody, které vzniknou v důsledku nedodržení tohoto provozního řádu, odpovídá vedoucí cvičící skupiny, který je povinen takto vzniklé škody uhradit.

18. Pro případ soutěžních utkání, turnajů, soustředění a jiných předem známých akcí či plánované údržby má provozovatel právo tréninkové (cvičební) hodiny zrušit. O zrušení z tohoto důvodu je trenér (cvičitel) informován jeden týden předem – na vývěsce tělocvičny, nebo v kratší lhůtě přímo na tel. číslo trenéra (cvičitele).

19. Pokud trenér (cvičitel, pořadatel) zruší cvičební jednotku nebo sportovní akci v rezervačním systému v předstihu minimálně 24 hodin před zahájením akce, stornovací poplatek nebude účtován. Pokud tak neučiní v předstihu minimálně 24 hodin před zahájením akce, ale učiní to alespoň v den rezervace před zahájením cvičební jednotky je povinen zaplatit stornovací poplatek ve výši 50 % ceny. Pokud akci nezruší vůbec a na sjednaný termín nedorazí, jsou sjednané hodiny účtovány v plném rozsahu.

20. Při jakémkoliv požadavku na využití prostor haly pro pořádání sportovní akce je nutno učinit on-line rezervaci v rezervačním systému tělocvičny, který je přístupný na webových stránkách města Štramberka, a vyčkat na schválení této rezervace správcem nebo administrátorem webu. 

21. Za případnou veřejnou hudební produkci v hale (reprodukovaná hudba apod.) neodpovídá provozovatel ani majitel tělocvičny, ale vždy uživatel haly (trenér, cvičitel, či pořadatel), který je povinen také uhradit případné autorské poplatky dle zvláštního zákona.

V případě nedodržování provozního řádu budou cvičící složky z tělocvičny vykázány.

Provozní řád nabývá účinnosti od 1. 7. 2020

Tento provozní řád ruší provozní řád platný ze dne 1. 9. 2007
 

Vstup do rezervačního systému

Datum vložení: 6. 12. 2021 9:27
Datum poslední aktualizace: 7. 6. 2023 8:08
Autor: Správce Webu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
1
28
1
29
2
30
2
31
3
1
3
2
3
3
2
4
2
5
4
6
3
7
4
8
2
9
4
10
2
11
3
12
3
13
2
14
2
15
6
16
4
17
2
18
3
19
2
20
2
21
2
22
3
23
2
24
3
25
2
26
2
27
2
28
4
29
7
30
3

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
1
28
1
29
2
30
2
31
3
1
3
2
3
3
2
4
2
5
4
6
3
7
4
8
2
9
4
10
2
11
3
12
3
13
2
14
2
15
6
16
4
17
2
18
3
19
2
20
2
21
2
22
3
23
2
24
3
25
2
26
2
27
2
28
4
29
7
30
3

Mobilní aplikace

Munipolis

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU INFORMACÍ ZDE: 

https://www.munipolis.cz/registrace

 

Počasí

dnes, sobota 22. 6. 2024
slabý déšť 24 °C 16 °C
neděle 23. 6. zataženo 22/12 °C
pondělí 24. 6. polojasno 22/12 °C
úterý 25. 6. jasno 24/11 °C

3445obyvatel

1359rok vzniku

Trúba

415metrů n. m.