Město Štramberk

Město Štramberk

Moravský Betlém

Pravidla pro prodej bytů, domů a nebytových prostor

Město Štramberk, jako vlastník bytových domů, vydává Pravidla pro prodej domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech, z vlastnictví města Štramberk ( dále jen pravidla ) za účelem stanovení závazného postupu prodeje domů, bytů a nebytových prostor z majetku Města Štramberk. Tento dokument vychází z občanského zákoníku, zákona č. 72/1994 Sb., a dalších souvisejících právních předpisů.

OBSAH:

1. PŘEDMĚT  PRAVIDEL

2. ZÁSADY  PRODEJE

3. STANOVENÍ  PRODEJNÍ CENY

4. PRÁVNÍ  FORMY  PRODEJE

5. ZVÝHODNĚNÍ  KUPUJÍCÍHO A PRÁVNÍ  FORMY  PRODEJE

6. OSTATNÍ  UJEDNÁNÍ  V KUPNÍ  SMLOUVĚ

7. ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

8. PŘÍLOHY

1. PŘEDMĚT  PRAVIDEL

Tato pravidla upravují postup prodeje bytových domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech ve vlastnictví Města Štramberk do vlastnictví jiných fyzických a právnických osob.

Předmět prodeje tvoří seznam bytových domů, bytů a nebytových prostor  určených k prodeji uvedených v příloze č. 1 těchto zásad.

2. ZÁSADY  PRODEJE

2.1. Město Štramberk bude prodávat domy uvedené v příloze č. 1 zásadně pod podmínkou odprodeje celé nemovitosti najednou včetně zastavěného pozemku a příslušenství.

2.2. Neplatiči nájemného a úhrad za plnění poskytovaná v souvislosti s využíváním bytu, případně osoby, které hrubým způsobem porušují dobré mravy v domě a osoby mající jakýkoliv dluh vůči Městu Štramberk, jsou vyloučení z procesu prodeje.

2.3. Rada města může dle těchto pravidel pověřit výkonem činností souvisejících s procesem prodeje domů, bytů a nebytových prostor jinou fyzickou či právnickou osobu.

3. STANOVENÍ  PRODEJNÍ  CENY ( PC )

3.1. Prodejní cena bytové a nebytové jednotky

3.1.1. Prodejní cena bytové jednotky bude stanovena dle vzorce :

PC = ( ZS x PPB x K1 x K2  + K3 ) x K4  ( Kč )

ZS = základní sazba ( Kč/m2 )  - tato sazba bude  vždy zvyšována k 1.1. kalendářního roku o průměrnou roční míru inflace vyjádřenou v  %. Další zvýšení nastane k 1.1. 2008.

Pro byty I. kategorie do 31.12.2008

ZS = cena za m 2  návrh …………………1.825,30 Kč/m2  1)

Pro byty II. kategorie do 31.12.2008

ZS = cena za m 2  návrh …………………1.610,60 Kč/m2   1)

PPB = podlahová plocha bytu ( m2 ) uvedená v evidenčním listě a započitatelná

podlahová plocha prostorů mimo byt užívaných výhradně nájemcem

3.1.2. Prodejní cena nebytové jednotky bude stanovena dle vzorce:

PC = ( 10 x N x K1 x K2 + K3  ) x K4 ( Kč )

N = roční nájem – výše aktuálního ročního základního nájmu nebytového prostoru platného v době schvalování prodeje.

1) Změněno na základě Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města ze dne 27.6.2007 a v souladu s roční mírou inflace za rok 2005 ve výši 1,9% a za rok 2006 ve výši 2,5% a v souladu s roční mírou inflace za rok 2007 ve výši 2,8%.

Korekční koeficienty

K1 = koeficient způsobu prodeje

K1 = 1,00 – při prodeji dle zákona č. 72/1994 Sb. ( po jednotlivých jednotkách )

K1 = 0,90 – při prodeji podle občanského zákoníku právnické osobě vytvořené z řad

nájemců prodávaného domu splňující 50% podíl nájemců

K2 = koeficient stáří domu

K2 = 0, 8 - pro stáří domu 0 – 69  let

K2 = 0, 6 - pro stáří domu nad 70  let

K3 = podíl zastavěného pozemku

( dle velikosti bytových jednotek, nebytových prostor )

K4  = koeficient úhrady kupní ceny

K4  = 1,00 –  úhrada kupní ceny při podpisu smlouvy

K4  = 1,05 -  úhrada kupní ceny do 1 roku od podpisu smlouvy

3.2. Prodejní cena obsahuje cenu bytové jednotky ( byt, nebytový prostor ), podíl na

zastavěném pozemku, podíl na společných částech domu včetně příslušenství.

Prodejní cena bytového domu bez nebytových prostor bude stanovena jako součet

cen bytových jednotek vypočtených dle bodu 3.1.1.

3.3. Prodejní cena domu s nebytovými prostory bude stanovena jako součet cen

jednotlivých bytů a cen nebytových jednotek vypočtených dle bodu 3.1.1. a bodu 3.1.2.

3.3.1. Prodejní cena bytového domu stanovena dle bodu 3.2. a 3.3. obsahuje cenu stavby 

včetně příslušenství a cenu za zastavěný pozemek ve výši 75,- Kč/m2.

3.3.2 Náklady spojené s prodejem bytového domu, bytu či nebytového prostoru, budou hrazeny takto:

a) Prodávající uhradí náklady spojené s prodejem

b) Kupující uhradí daň z převodu nemovitosti, poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitosti a poplatek za ověřování podpisů.

3.3.2. Výsledná cena bytového domu, bytu nebo nebytového prostoru se zaokrouhlí na celé

desetikoruny směrem nahoru.

4. PRÁVNÍ  FORMY  PRODEJE

4.1  Prodej celé nemovitosti najednou – dle občanského zákoníku právnické nebo

fyzické osobě

4.1.1 Na základě přílohy č. 1 těchto pravidel  ( seznam domů určených k prodeji ) Město Štramberk nebo pověřená osoba zabezpečí vypracování nabídky týkající se  prodeje předmětných domů.

4.1.2 Nájemci se závazně vyjádří k obdržené nabídce do 60 dnů ode dne jejího doručení. V případě akceptace nabídky musí nájemci do 180 dnů ode dne obdržení nabídky zaregistrovat novou právnickou osobu ( družstvo nájemců  - doložit výpisem z obchodního rejstříku ).

4.1.3 Při tomto způsobu prodeje je možné dohodnout splátky  na zaplacení kupní ceny na dobu nejvýše 1 roku, přičemž při podpisu smlouvy je podmínkou složit minimálně 50% kupní ceny. Změna dohodnutého splátkového kalendáře je možná pouze ve smyslu zkrácení doby splácení kupní ceny.

4.1.4 V případě, že bude využito splátek je nutné, aby nesplacená část kupní ceny byla zajištěna zástavou předmětné nemovitosti ve prospěch města. Zástava bude uvolněna po úplném zaplacení kupní ceny.

4.1.5 Při nedodržení splátkového kalendáře budou  kupujícímu účtovány úroky z prodlení ve výši dvojnásobku diskontní sazby vyhlašované ČNB.

4.2  Prodej celé nemovitosti po jednotkách ( byt, nebytový prostor ) zákon 72/1994

Sb., ve znění novely č. 103/2000 Sb.

4.2.1 Na základě žádosti nájemců bytového domu je možné prodat dům po jednotkách dle výše uvedeného zákona. Podmínkou je, aby s žádostí vyslovilo souhlas 100%

nájemců. V případě, že nebude 100% souhlas nájemců, musí být navržen způsob

odkoupení zbývajících jednotek.

4.2.2 Na základě uvedené žádosti město Štramberk zabezpečí vypracování nabídek na odprodej jednotlivých bytů, které budou doručeny k vyjádření nájemcům.

4.2.3 V případě akceptace nabídky je nájemce povinen současně složit jistinu dle bodu 4.2.5.

4.2.4 Pro zaplacení kupní ceny se stanovuje termín nejpozději do jednoho roku ode dne doručení nabídky. V případě neuhrazení kupní ceny ve stanoveném termínu jistina propadne ve prospěch města. Přesný termín a způsob úhrady kupní ceny bude individuálně dohodnut s nájemci.

4.2.5 Jistina činí: bytová jednotka 5 000,- Kč

nebytová jednotka 1 % z prodejní ceny

4.2.6 Kupní smlouvy budou vloženy na Katastr nemovitostí v Novém Jičíně až po zaplacení 

kupní ceny od všech jednotek v domě.

5. ZVÝHODNĚNÍ  KUPUJÍCÍHO A PRÁVNÍ  FORMY  PRODEJE

V případě, že v průběhu prodeje Město Štramberk obdrží více nabídek na odkoupení

předmětného domu bude jednat se zájemci v následujícím pořadí:

a) Prodej jednotky podle zák. 72/1994 Sb., se uskuteční pouze v  případě, kdy o to požádají oprávnění nájemci všech bytů v domě a všechny jednotky v domě budou prodány pouze oprávněným nájemcůmv jeden okamžik.

b) Prodej právnické osobě vytvořené z nadpoloviční většiny oprávněných nájemců bytů  ( družstvo, občanské sdružení, jiná )

6. OSTATNÍ  UJEDNÁNÍ  V KUPNÍ  SMLOUVĚ

6.1. Přijetí všech věcných břemen souvisejících s prodávaným domem nebo bytem.

6.2. Převzetí všech práv a povinností vyplývajících z uzavřených nájemních smluv.

6.3. Převzetí všech práv a povinností souvisejících s vlastnictvím domu a jeho příslušenstvím ( převzetí vodovodních a kanalizačních přípojek, STA, přístupových schodišť atd. )

6.4. Zástavní právo k prodané nemovitosti jako jistina nezaplacené části kupní ceny.

7.  ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

7.1. Pokud nebude možné realizovat prodej nemovitostí ani jednou z variant uvedených

v bodě č. 4, bude nemovitost vyjmuta z prodeje.

7.2. Výjimky z prodeje bytových domů dle těchto pravidel lze učinit pouze rozhodnutím zastupitelstva města

7.3. Nedílnou součástí těchto pravidel je příloha č. 1 - Seznam bytových domů určených k prodeji

7.4. Tato pravidla byla schválena usnesením č. 31/16 II. 3 na ..ZM dne .18.4.2005

7.5. Tento dokument nabývá účinnosti dne 19.4.2005 a je schvalován na dobu neurčitou.

Příloha č. 1

 

Seznam bytových domů určených k odprodeji

počet

domů

ulice, č.p.

rok

výstavby

počet

bytů

ktg.

velikost

Zastavěná plocha m2

1+1 1+2 1+3

1

Kozina 444

1917

5

I. a  II.

 

5

 

214

1

Drážné 539

1929

7

I. a II.

5

2

 

227,6

 

Bařiny 723

1952

4

II.

1

2

1

149

1

Bařiny 724

1952

4

I. a II.

1

2

1

138

 

Bařiny 725

1952

4

II.

 

4

 

153

 

Bařiny 726

1952

4

II.

 

4

 

151

1

Bařiny 727

1952

4

II.

 

4

 

142

 

Bařiny 728

1952

4

II.

 

4

 

154

  Bařiny 767

1958

4

I.

2

 

2

169

1

Bařiny 768

1958

4

I.

 

4

 

167

 

Bařiny 769

1958

3

I.

 

3

 

174

 

Bařiny 779

1958

5

I.

1

3

1

167

 

Bařiny 780

1958

6

I.

 

6

 

159

 

Bařiny 781

1958

6

I.

 

6

 

161

1

Bařiny 782

1958

6

I.

 

6

 

160

 

Bařiny 783

1958

6

I.

1

4

1

162

 

Bařiny 784

1958

6

I.

3

0

3

170

6

CELKEM

 

82

 

11

65

6

 
 

Domy č.p. 767,768 a 769 byly již privatizovány.

Příloha č. 2

Vymezení pojmů

1. Bytovým domem ( dále jen dům ) se pro účel těchto pravidel rozumí budova, kde  nejméně 

2/3 podlahové plochy všech místností tvoří byty.

2.  Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního

úřadu určeny k bydlení ( kuchyně, pokoje, koupelny, WC, předsíně, komory, sklepy,

balkony apod.) a mohou k tomuto účelu jako samostatné bytové jednotky, včetně jejich

zařízení a vnitřních rozvodů elektřiny, plynu,vody a tepla, vnitřní stěny a příčky.

4.  Nebytovým prostorem se rozumí místnost nebo místnosti, které jsou podle rozhodnutí

stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení. Nebytovými prostory nejsou 

příslušenství k bytu ani společné části domu.

5.  Společnými částmi domu jsou části domu určené pro společné užívání, tj. základy včetně

izolací, obvodové a nosné zdivo, hlavní stěny a průčelí, střecha včetně střešní krytiny a

klempířských prvků, hromosvody, komínové průduchy včetně komínových hlavic, hlavní

svislé a vodorovné konstrukce, schodiště a podesty, chodby a vchody, sušárny, kočárkárna

a místnost pro kola, přípojka vody včetně rozvodů v domě, přípojka kanalizace včetně

rozvodů v domě, rozvody elektroinstalace v domě po elektroměr, přípojka plynu včetně

rozvodů po hlavní uzávěr a plynoměr, rozvody STA, telekomunikací, přístřešky na

popelnice, věšáky na prádlo, venkovní předložené schody, stěny, zpevněné betonové

plochy, revizní šachtice kanalizace, rozvody tepla, okna a dveře přímo přístupné ze

společných částí domu a ústících do části domu. Společnými částmi domu jsou půdní

prostory.

6.  Jednotkou se rozumí byt nebo nebytový prostor jako vymezená součást domu.

7.  Podlahovou plochou bytu se rozumí podlahová plocha všech místností bytu, včetně

místností, které tvoří příslušenství bytu.

8.  Podlahovou plochou nebytového prostoru se rozumí podlahová plocha všech místností

nebytového prostoru včetně ploch určených výhradně k užívání s nebytovým prostorem.

9.  Oprávněnou osobou se rozumí nájemce, který má v okamžiku prodeje řádné nájemní právo

k bytu nebo nebytovým prostorám a není dlužníkem města Štramberk.

10.  Osobou blízkou se rozumí pouze osoba příbuzná v řadě přímé ( tj. : dítě, vnuk,

sourozenec, rodiče), která tuto skutečnost doloží. Každý nájemce může být zastoupen

pouze jednou osobou blízkou, která jedná namísto tohoto nájemce na základě písemného

souhlasu nebo ověřené plné moci udělené oprávněnou osobou.

Datum vložení: 29. 10. 2012 0:00
Datum poslední aktualizace: 31. 7. 2019 17:09
Autor: Správce Webu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
4
30
4
1
6
2
5
3
6
4
5
5
5
6
5
7
5
8
5
9
5
10
6
11
5
12
7
13
5
14
6
15
5
16
5
17
7
18
6
19
5
20
5
21
5
22
5
23
5
24
6
25
5
26
6
27
5
28
6
29
5
30
5
31
6
1
5
2
5

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
4
30
4
1
6
2
5
3
6
4
5
5
5
6
5
7
5
8
5
9
5
10
6
11
5
12
7
13
5
14
6
15
5
16
5
17
7
18
6
19
5
20
5
21
5
22
5
23
5
24
6
25
5
26
6
27
5
28
6
29
5
30
5
31
6
1
5
2
5

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Počasí

Počasí dnes:

10. 7. 2020

bourka

Bude skoro jasno až polojasno, během odpoledne až oblačno a postupně místy přeháňky nebo bouřky, ojediněle silné. Denní teploty 28 až 32°C. Noční teploty 15 až 11°C.

3445obyvatel

1359rok vzniku

Trúba

415metrů n. m.