Město Štramberk

Město Štramberk

Moravský Betlém

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

ČÁST I.

ÚVOD

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1. Petice je takové podání, které obsahuje žádost, návrh nebo stížnost, jíž se občané obracejí na orgány Města Štramberk (dále jen „orgány města“), tj. na zastupitelstvo města (dále jen „zastupitelstvo“), radu města (dále jen „rada“), starostu města (dále jen „starosta“) a městský úřad, ve věci veřejného nebo jiného společného zájmu, jehož řešení spadá do působnosti výše uvedených orgánů města. Právnické osoby mohou petiční právo vykonávat jen tehdy, je-li to v souladu s cíli jejich činnosti. Při vyřizování petic se postupuje podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

2. Petici jsou orgány města povinny přijmout. Z práva podat petici však neplyne subjektivní právo na to, aby petici bylo obsahově vyhověno. (rozhodnutí Ústavního soudu č. 21/94 ze dne 23.6.1994).

3. Petice musí být písemná a musí pod ní být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává. Podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat. Podat je nutné originál petice, příp. její ověřenou kopii.

4. Občan, který petici podpoří, uvede na podpisový arch jméno, příjmení, bydliště a svůj podpis. Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.

5. Stížnost je písemné nebo ústní podání, jímž se fyzické a právnické osoby nebo skupiny osob obracejí na orgány města ve věci ochrany svých zájmů, kterým upozorňují na nedostatky či závady, jejichž řešení náleží do působnosti výše uvedených orgánů, nebo kterým poukazují na nevhodné chování úředních osob nebo nesprávný postup správního orgánu. Za stížnost se pro účely těchto pravidel považují:

a) Stížnosti proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu, ve smyslu ustanovení § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

b) ostatní stížnosti, podněty, oznámení, žádosti či jiné písemnosti sloužící k ochraně zájmů pisatele nebo upozorňující na nedostatky či závady, jejichž řešení náleží do působnosti orgánů města.

V případě stížnosti podle písm. a) podané skupinou osob platí ustanovení § 35 správního řádu.

6. Podle těchto pravidel se postupuje při vyřizování stížností směřujících do oblasti výkonu samostatné i přenesené působnosti kraje.

7. Stěžovatel má právo požádat, aby jeho jméno nebylo v souvislosti s podanou stížností uváděno.

 

ČÁST II.

PETICE

Čl. 2

Určení podacích a evidenčních míst

1. Podacím místem pro podán petice je podatelna městského úřadu.

2. Evidenčním místem podaných petic je určený sekretariát městského úřadu (dále jen „evidenční místo petic“). Evidenční místo petic, v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním, a těmito pravidly, petice eviduje a sleduje jejich vyřizování.

 

Čl. 3

Příjem a vyřizování petic

1. Příjemcem petice adresované:

a) zastupitelstvu nebo starostovi je starosta,

b) radě je starosta nebo jím určený zaměstnanec, do jehož kompetence vyřízení petice spadá,

c) tajemníkovi městského úřadu je tajemník.

2. Není-li na petici označen konkrétní orgán města, kterému je petice určena, je příjemcem petice starosta.

3. Podatelna, příp. příjemce petice předá neprodleně, nejpozději následující pracovní den po doručení, originál petice k zaevidování evidenčnímu místu petic.

4. Evidenční místo petici zaeviduje a originál petice postoupí k vyřízení tomu oddělení nebo zaměstnanci úřadu, do jehož působnosti předmět petice patří nebo který byl určen příjemcem petice.

5. Pokud zaměstnanec, kterému byla petice postoupena k vyřízení, usoudí, že petice nepatří do působnosti orgánů města, petici do 5 dnů postoupí příslušnému orgánu a uvědomí o tom jednak toho, kdo petici podal, jednak evidenční místo petic.

6. Evidenční místo petic kopii obdržené petice neprodleně předá na vědomí starostovi. V případě, že petice byla adresována zastupitelstvu nebo radě, zaměstnanec sekretariátu městského úřadu:

a) Který je evidenčním místem petic, neprodleně informuje radu o obsahu obdržené petice a o způsobu zabezpečení jejího vyřízení,

b) Který petici vyřizoval, neprodleně po jejím vyřízení, radu informuje o době a způsobu vyřízení petice.

Informace o obsahu a způsobu vyřízení petice adresované zastupitelstvu bude zařazena do programu nejbližšího zasedání zastupitelstva města.

7. Oddělení nebo zaměstnanec, jemuž byla postoupena petice k vyřízení, je povinen obsah petice posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal nebo osobě, která zastupuje petiční výbor. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení. Odpověď podepíše vedoucí toho oddělení nebo přímý nadřízený zaměstnance, který petici vyřizoval.

8. Oddělení nebo zaměstnanec, jemuž byla postoupena petice k vyřízení, evidenční místo petic neprodleně informuje o době a způsobu vyřízení petice.

 

ČÁST III.

STÍŽNOSTI

Čl. 4

Určení podacích a evidenčních míst

1. Podacím místem pro podání písemné stížnosti je podatelna městského úřadu.

2. Podacími místy pro podání ústní stížnosti jsou oddělení a jednotlivé úseky městského úřadu. Pokud stížnost nelze vyřídit ihned na místě, o podání ústní stížnosti se sepíše záznam. Záznam se sepíše rovněž v případě, že vyřízení věci nenáleží do působnosti městského úřadu a stěžovatel na sepsání záznamu trvá. Při vyhotovení záznamu se použije vzor uvedený v příloze těchto pravidel. Záznam podepíše osoba, která podání učinila, zaměstnanec, který záznam pořídil a ostatní účastníci jednání. Ústní podání anonymní stížnosti není možné, stěžovatel má právo požádat, aby jeho jméno nebylo v souvislosti se šetřením stížnosti uváděno. Takový požadavek je nutno zřetelně vyznačit do záznamu.

3. Telefonické podání stížnosti není možné.

4. Evidenčním místem podaných stížností je určený sekretariát městského úřadu (dále jen „evidenční místo stížností“).

 

Čl. 5

Příjem a vyřizování stížností

1. Při vyřizování stížností je nutno důsledně chránit práva a oprávněné chráněné zájmy stěžovatele. Podání stížnosti nesmí být stěžovateli na újmu. Odpovědnost za trestný čin nebo správní delikt není tímto ustanovením dotčena.

2. Příjemcem stížnosti adresované:

a) zastupitelstvu a starostovi je starosta,

b) radě je starosta nebo jím určený zaměstnanec do jehož oblasti působnosti stížnost spadá,

c) tajemníkovi městského úřadu nebo městskému úřadu je tajemník.

3. Přijetí stížnosti je nutno stěžovateli písemně potvrdit. Potvrzení o přijetí stížnosti zasílá evidenční místo stížností do 10 dnů ode dne doručení. Potvrzení o přijetí stížnosti se nezasílá:

a) u stížností podaných ústně nebo doručených osobně,

b) pokud je stížnost v plném rozsahu vyřízena do 10 dní od jejího přijetí,

c) pokud byla stížnost městskému úřadu postoupena k vyřízení jiným správním orgánem.

4. Evidenční místo stížnost zaeviduje a originál stížnosti postoupí k vyřízení tomu, do jehož působnosti předmět stížnosti patří nebo který byl určen příjemcem stížnosti.

5. Příslušná oddělení nebo pověření zaměstnanci jsou povinni věc prošetřit a do 30 dnů (dle dodatku č. 1 z 16.8.2011) stěžovateli zaslat sdělení o vyřízení stížnosti. Kopii sdělení jsou povinni předat evidenčnímu místu stížností na vědomí. Ve sdělení se uvede, zda byla stížnost jako celek, resp. její jednotlivé části, důvodná, částečně důvodná nebo nedůvodná.

6. V případě, že stížnost nelze pro náročnost věci vyřídit ve stanovené lhůtě, jsou oddělení nebo zodpovědní zaměstnanci povinni tuto skutečnost s uvedením důvodu a stanovením nové lhůty pro vyřízení stížnosti písemně oznámit stěžovateli před uplynutím stanovené lhůty. Kopii oznámení zašlou rovněž na vědomí evidenčnímu místu stížností. Pokud novou lhůtu pro vyřízení stížnosti nelze přesně určit, stanoví se lhůta 60 dnů. Před jejím uplynutím zašlou stěžovateli sdělení s aktuálními informacemi o stavu vyřizování stížnosti a případně stanoví novou lhůtu pro vyřízení stížnosti. Kopii tohoto sdělení zašlou rovněž na vědomí evidenčnímu místu stížností.

7. Pokud vyřízení stížnosti, nebo její části, nenáleží do působnosti městského úřadu, postoupí městský úřad tuto stížnost, nebo její část, bez zbytečného odkladu věcně příslušnému správnímu orgánu. O tomto postupu městský úřad stěžovatele uvědomí. Na výslovnou žádost stěžovatele je městský úřad povinen vrátit stěžovateli zaslané materiály, toto se netýká písemností obsahujících samotnou stížnost.

8. Opakovaná stížnost ve věci, která již byla prošetřována, pokud neobsahuje nové skutečnosti zakládající důvod pro nové šetření nebo přijetí nových opatření, nebude řešena, pokud stěžovatel nedoplní nové skutečnosti. O tomto postupu městský úřad uvědomí stěžovatele.

9. Pokud bude při prošetřování stížnosti zjištěno, že ve věci probíhá správní, občanskoprávní, pracovněprávní, obchodněprávní řízení,  případně jiné řízení, bude šetření stížnosti zastaveno a stěžovateli bude tato skutečnost městským úřadem písemně sdělena.

10. Na šetření anonymních stížností se vztahují postupy uvedené v těchto pravidlech s tím, že vzhledem k anonymitě stěžovatele se výsledek šetření pouze založí do spisu a kopii zašle na vědomí evidenčnímu místu.

 

Čl. 6

Zvláštní ustanovení ke stížnostem podle § 175 správního řádu

1. Pokud elektronickou poštou podaná stížnost nebyla zaslána prostřednictvím zaručeného elektronického podpisu, bude stěžovatel vyzván, aby tento nedostatek v přiměřené lhůtě odstranil. Pokud tak stěžovatel neučiní, městský úřad šetření stížnosti odloží a o tomto postupu informuje stěžovatele.

2. Lhůtu pro vyřízení stížnosti podle č. 5 odst. 5 těchto pravidel je možno překročit pouze tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti.

3. Jestliže stížnost neobsahuje všechny formální náležitosti podání ve smyslu ustanovení § 37 správního řádu, pomůže městský úřad stěžovateli nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Současně stěžovatele poučí, že pokud nejasnosti neodstraní, stížností se dále nebude zabývat.

4. Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal u městského úřadu, jako správního orgánu, který vede řízení, nebyla řádně vyřízena, může požádat nadřízený správní orgán o přešetření způsobu vyřízení stížnosti. Městský úřad je povinen takovou žádost, pokud byla městskému úřadu opět adresována, nadřízenému orgánu postoupit a pisatele o tomto postupu informovat.

 

ČÁST IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 8

Lhůty

1. Všechny lhůty vztahující se k přijímání a vyřizování petic a stížností počínají běžet dnem následujícím po dni doručení.

2. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo na den pracovního klidu, končí lhůta nejbližší následující pracovní den.

 

Čl. 9

Ustanovení společná a závěrečná

1. Městský úřad informuje radu města jedenkrát ročně o počtu a způsobu vyřízení přijatých petic a stížností.

2. Tato pravidla stanovila rada města usnesením č. 155/56/B/1 ze dne 4.4.2006 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a nabývají účinnosti dnem 1.4.2006.

Přílohy

Záznam o ústním podání

84542.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 23 kB
Datum vložení: 11. 5. 2020 0:00
Datum poslední aktualizace: 11. 5. 2020 13:20
Autor: Správce Webu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25
1
26
1
27
1
28
1
29
2
30
3
1
5
2
2
3
2
4
2
5
2
6
3
7
2
8
4
9
2
10
2
11
2
12
2
13
2
14
3
15
3
16
2
17
2
18
2
19
2
20
2
21
3
22
3
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
3
30
1
31
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
3

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25
1
26
1
27
1
28
1
29
2
30
3
1
5
2
2
3
2
4
2
5
2
6
3
7
2
8
4
9
2
10
2
11
2
12
2
13
2
14
3
15
3
16
2
17
2
18
2
19
2
20
2
21
3
22
3
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
3
30
1
31
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
3

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Počasí

dnes, čtvrtek 19. 5. 2022
skoro jasno 21 °C 7 °C
pátek 20. 5. slabý déšť 24/10 °C
sobota 21. 5. slabý déšť 21/10 °C
neděle 22. 5. polojasno 15/8 °C

3445obyvatel

1359rok vzniku

Trúba

415metrů n. m.