Město Štramberk

Město Štramberk

Moravský Betlém

Pravidla participativního rozpočtu města Štramberka

Pro rok 2024

Úvod

▪ Participativní rozpočet je proces, do kterého jsou přímo zapojeni občané města, kteří předkládají návrhy projektů (dále jen návrhy) a rozhodují o tom, kam bude část městského rozpočtu investována. Na lokální úrovni lze tímto způsobem zaktivizovat občany k zájmu o rozvoj a správu města a zapojit je do rozhodovacího procesu.
▪ V rámci participativního rozpočtování mají obyvatelé možnost navrhnout a svými hlasy podpořit společensky prospěšné projekty, které celkově zlepší kvalitu života ve Štramberku a podpoří zapojování místních komunit.
▪ Z rozpočtu města Štramberk byla pro rok 2024 vyčleněna částka 150 tis. Kč včetně DPH určená na realizaci vítězného návrhu. V případě že náklady na realizaci vítězného návrhu budou nižší než alokovaná částka, mohu být zbylé finanční prostředky využity na návrhy, které se umístily další v pořadí.

Harmonogram procesu
▪ 07 – 09/2023 Informační kampaň o zahájení procesu
▪ 10 – 12/2023 Příjem návrhů
▪ 01/2024 Kontrola formální a obsahové správnosti
▪ 02/2024 Projednání v komisi
▪ 03 – 04/2024 Prezentace postupujících návrhů, hlasování
▪ 05 – 12/2024 Realizace

Zajištění informovanosti
▪ Informování veřejnosti o participativním rozpočtu a jeho dílčích etapách bude probíhat průběžně po celý rok a budou k tomu využity všechny komunikační nástroje města (především Štramberské novinky, webové stránky města, facebookový profil města a plakátovací plochy).
▪ Kontaktní osoba pro participativní rozpočet je Jiří Juřena – investiční technik, investor@stramberk.cz, 731 643 637.
▪ Koordinátor je kontaktním osobou pro předkladatele návrhů. Ve své kompetenci má sběr, vyhodnocení a kontrolu formální správnosti doručených návrhů. Rovněž zajišťuje stanovisko odborných útvarů úřadu k předloženým návrhům, koordinuje seznámení veřejnosti s postupujícími návrhy, připravuje způsob a průběh hlasování o návrzích a spolupracuje s dotčenými odděleními a pracovníky MÚ. V případě potřeby zajistí předkladateli předběžnou konzultaci realizovatelnosti návrhu s dotčenými odděleními a pracovníky MÚ.

Podávání návrhů
▪ Návrh může podat fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území města Štramberk či v jeho místních částech.
▪ Návrhy mohou předkladatelé podávat průběžně v období od 1.10.2023, nejpozději do 15.12.2023.
▪ Každý občan může podat více návrhů.
▪ Návrh musí svými podpisy podpořit minimálně 10 obyvatel Štramberku starších 15 let. Seznam podporovatelů doloží předkladatel na předepsaném formuláři a je povinnou přílohou návrhu. Každý obyvatel může současně podpořit více návrhů.
▪ Návrh musí respektovat následující kritéria:
▪ Návrh musí být realizován na území města Štramberk a současně na pozemcích ve výlučném vlastnictví města. Vlastnictví parcely lze ověřit v odkazu https://nahlizenidokn.cuzk.cz/.
▪ Předpokládané realizační náklady návrhu nepřekročí částku 150 tis. Kč včetně DPH. Minimální částka na předložený návrh není stanovena.
▪ Návrh na projekt je investiční (stavební) akce ve veřejném prostoru, např. instalace mobiliáře (lavičky, koše, stojany na kola, turistická odpočívadla atd.), instalace herních prvků, úprava kontejnerového stání, autobusové zastávky, zpevněných ploch, doplnění zeleně apod. Výstupy návrhu budou přístupné a využitelné širokou veřejností.
▪ Návrh projektu není běžnou opravou majetku města, s výjimkou majetku města určeného ke sportovnímu nebo volnočasovému vyžití dětmi a mládeží.
▪ Návrh je v souladu se schváleným územním plánem a není v kolizi s jinými městem připravovanými akcemi/projekty.

Návrh na projekt se zasílá:
▪ Elektronicky, na adresu investor@stramberk.cz, včetně všech souvisejících příloh (formuláře budou dostupné na webových stránkách města), nebo
▪ v papírové formě, na předepsané listině (formuláře budou dostupné na webových stránkách města a v papírové podobě na informacích městského úřadu). Formulář s návrhem na projekt je možné podat osobně na podatelně Městského úřadu Štramberk nebo prostřednictvím poštovního přepravce na adresu Město Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk.
▪ Koordinátor provádí formální kontrolu odevzdaných návrhů, tzn. zejména kontrolu úplnosti uvedených údajů, doložení formuláře s podporou návrhu 10 obyvateli města, ověření majetkoprávních vztahů pozemků dotčených návrhem.
▪ V případě chybějících formálních náležitostí bude předkladatel do 5 pracovních dnů od předložení návrhu vyzván prostřednictvím uvedeného e-mailu (případně telefonicky) k jejich doplnění. Nebudou-li nedostatky odstraněny do 10 pracovních dnů od data vyzvání, bude návrh odmítnut.
▪ Všechny návrhy, které splní formální kontrolu, budou předány k obsahové kontrole a posouzení realizovatelnosti odbornými zaměstnanci úřadu.

Hodnocení návrhů
▪ Věcné hodnocení návrhů je v kompetenci komise jmenované Radou města Štramberk, na základě kandidátů předložených z členů jednotlivých komisí. Počet členů hodnotící komise bude 3 až 7.
Členové komise posoudí především:
▪ realizovatelnost projektu v horizontu cca 12 měsíců,
▪ reálnost předpokládaných nákladů návrhu. Pokud bude nutné u vítězných návrhů vypracovat projektovou přípravu, odhadnou náklady na její zajištění, jež budou hrazeny ze zůstatku nevyčerpaných prostředků, nebo dojde k dodatečnému snížení předloženého návrhu o částku za projektovou přípravu. Ve výjimečném případě může rada města schválit příslušnou částku za projektovou přípravu z rezervních prostředků města Štramberk.
▪ Soulad návrhu se schváleným územním plánem a posouzení, zda není v kolizi s jinými městem připravovanými akcemi/projekty.
▪ Na základě hodnocení vydá komise stanovisko, ve kterém návrhy rozdělí na:
▪ realizovatelné v podobě předloženého návrhu
▪ realizovatelné v případě dílčích úprav
▪ nerealizovatelné ani v případě dílčích úprav
▪ Všechny návrhy, které splnily formální náležitosti a prošly věcným hodnocením, budou představeny Radě města Štramberk.
▪ O zhodnocení a stanoviscích k návrhu budou předkladatelé návrhu informováni do 5 pracovních dnů od jednání RM.
▪ V případě návrhů s odborným stanoviskem bude předkladatel vyzván k možnosti úpravy návrhu dle doporučení odborného zaměstnance úřadu tak, aby se stal realizovatelným. Úpravy návrhu musí být ukončeny ve lhůtě před prezentací veřejnosti.
▪ Předkladatel má možnost svůj návrh stáhnout nejpozději v termínu před zahájením hlasování.

Prezentace postupujících návrhů
▪ Všechny projekty, které budou vybrány, zveřejní koordinátor na webové stránce města.
▪ Návrhy, které byly označeny jako realizovatelné či budou takto označeny po dílčích úpravách, budou prezentovány veřejnosti. Tato prezentace bude sloužit k představení návrhů a diskusi nad nimi.
▪ Jednotlivé návrhy budou veřejně prezentovány jejich předkladateli. Formu veřejné prezentace schválí RM. V případě, že se předkladatel nebude moci prezentace svého návrhu zúčastnit, může být zastoupen jinou osobou, podílející se na projektu. Každý z návrhů bude mít na prezentaci vyhrazen stejný čas.
▪ Všechny návrhy zařazené do hlasování budou městem prezentovány stejným způsobem, a to na webových stránkách, popř. facebookovém profilu. Navrhovatel může využít vlastních prostředků k prezentování a získání podpory pro svůj návrh.

Hlasování
▪ Hlasování o návrzích bude zahájeno nejpozději dle rámcového harmonogramu těchto pravidel.
▪ Hlasování se mohou zúčastnit pouze občané s trvalým bydlištěm ve Štramberku a jeho místních částech, kteří v den hlasování dosáhli věku nejméně 15 let.
▪ Hlasování proběhne pouze elektronickou formou prostřednictvím ankety zveřejněné na webových stránkách města.
▪ Hlasující může návrhům rozdělit maximálně tři body, dva kladné a jeden záporný. Kladné body může přidělit jednomu projektu nebo je rozdělit mezi dva projekty, které podporuje. Pokud je mezi navrhovanými aktivitami projekt, s jehož realizací nesouhlasí, může mu přidělit jeden záporný bod. Udělení záporného bodu je podmíněno přidělením alespoň jednoho kladného bodu.
▪ Do výsledku hlasování budou započteny všechny hlasy, odevzdané v souladu s těmito Pravidly.
▪ U jednotlivých návrhů se sečtou, příp. odečtou všechny platné hlasy a následně bude sestaven žebříček výsledků. V případě stejného počtu hlasů je rozhodující datum doručení/převzetí návrhu MÚ Štramberk.
▪ O tom, které návrhy budou realizovány, bude rozhodnuto na základě pořadí návrhů a součtu nákladů na jejich realizaci, které je možno pokrýt z alokované částky 150 tis. Kč včetně DPH.
▪ Výsledky hlasování budou zveřejněny na webu a Facebooku města Štramberk, webu města a ve Štramberských novinkách.

Schvalování a realizace vítězných návrhů
▪ Vítězné návrhy, jejichž hodnota v součtu nepřekročí alokovanou částku 150 tisíc Kč včetně DPH, budou Radě města Štramberk projednány ke schválení.
▪ Ve výjimečném případě bude radě města předložen návrh na finanční zajištění projektové přípravy realizace návrhu.
▪ Realizaci návrhů zajistí příslušné oddělení úřadu, které budou o průběhu a realizaci návrhu průběžně informovat koordinátora, který zajistí informovanost veřejnosti.

Závěrečná ustanovení
▪ Tato pravidla byla schválena na 13. schůzi Rady města Štramberk dne 06.06. 2023 usnesení č. 204/13/RM/2023.

Datum vložení: 19. 3. 2024 10:20
Datum poslední aktualizace: 19. 3. 2024 10:23
Autor: Správce Webu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
1
28
1
29
2
30
2
31
3
1
3
2
3
3
2
4
2
5
4
6
3
7
4
8
2
9
4
10
2
11
3
12
3
13
2
14
2
15
6
16
4
17
2
18
3
19
2
20
2
21
2
22
3
23
2
24
3
25
2
26
2
27
2
28
4
29
7
30
3

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
1
28
1
29
2
30
2
31
3
1
3
2
3
3
2
4
2
5
4
6
3
7
4
8
2
9
4
10
2
11
3
12
3
13
2
14
2
15
6
16
4
17
2
18
3
19
2
20
2
21
2
22
3
23
2
24
3
25
2
26
2
27
2
28
4
29
7
30
3

Mobilní aplikace

Munipolis

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU INFORMACÍ ZDE: 

https://www.munipolis.cz/registrace

 

Počasí

dnes, sobota 22. 6. 2024
slabý déšť 24 °C 16 °C
neděle 23. 6. zataženo 22/12 °C
pondělí 24. 6. polojasno 22/12 °C
úterý 25. 6. jasno 24/11 °C

3445obyvatel

1359rok vzniku

Trúba

415metrů n. m.