Město Štramberk

Vyhledávání

Provozní řád

Provozní řád nekrytého koupaliště Štramberk Libotín

-------------------------------------------------------------------------------------

Provozní řád nekrytého koupaliště je vypracován dle § 6c odst. 1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s požadavky vyhlášky č. 238/2011 Sb., v platném znění a předložen orgánu ochrany veřejného zdraví ke schválení dle § 6c odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vypracoval : Michal Pokorný

Schválila: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava, územní pracoviště Nový Jičín pod č.j.KHSMS20176/2013/NJ/HOK ze dne 19.6.2013

1. Obsah

2. Kontakty a důležitá telefonní čísla

3. Úvod

4. Základní údaje

5. Popis zařízení

6. Technická charakteristika bazénu koupaliště

6.1. Popis zařízení a technologie úpravny vody

6.2. Popis technologie úpravy bazénové vody pro bazény

7.  Používané desinfekční a algicidní prostředky pro úpravu vody 

7.1. Chemikálie, způsob dávkování a velikost dávek

8. Kontrola jakosti bazénové vody koupaliště

8.1. Příloha č.8 vyhl. Č 238/2011Sb., v plném znění

8.2. Příloha č.9 vyhl. Č 238/2011Sb., v plném znění

8.3. Místa odběru vzorků bazénové a vstupní vody pro chemické a mikrobiologické rozbory

8.4. Další pokyny

8.5. Laboratorní kontrola

9. Nápravná opatření při zjištění nevyhovující jakosti bazénové vody v bazénech

10. Pokyny pro provoz a údržbu zařízení

10.1. Provozní deník

10.2. Všeobecné pokyny

10.3. Provoz, údržba míst k odpočinku

10.4. Očista příslušenství 

10.5. Sledování jakosti vody bazénů

10.6. Očista bazénů

10.7. Odpovědnost pracovníků

11. Zázemí koupaliště

11.1. Šatny, sprchy, toalety

11.2. Plochy pro slunění, venkovní hrací plochy

11.3. Ošetřovna 

11.4. Zákaz  kouření

11.5. Osvětlení a odvětrání

11.6. Teplá a pitná voda v areálu

12. Úklid prostor koupaliště

12.1. Odpady

13. Závěrečná ustanovení

14. Návštěvní řád letního koupaliště Štramberk Libotín

15. Havarijní a traumatologický plán

2. Kontakty a důležitá telefonní čísla

· KHS Moravskoslezského kraje – územní pracoviště Nový Jičín

Telefony: Ing. Jaromír Košťál 556 770 383, Vlasta Machová 556 770 383

· První pomoc 155

· Hasiči 150

· Policie 158

· Městská policie  558 840 625

· Kontaktní osoba za město Štramberk

Vedoucí oddělení technické zprávy: Karla Procházková 558 840 621, 736 645 875

Referent správy majetku města a investic: Michal Pokorný 558 840 614, 773 622 934

Strojník - obsluha bazénové vody: Roman Geryk 736 670 471

3. Úvod

Provozní řád koupaliště v městě Štramberk – Libotín, Libotín 606, 742 66 Štramberk slouží k zabezpečení řádného provozu koupaliště Štramberk Libotín a zajištění požadované jakosti bazénové vody v bazénech koupaliště. Koupaliště je využíváno v letní  koupací sezoně a  zahrnuje  plavecký bazén o rozměrech 58x20 m s hloubkou v 1/3 hl. 1000, 2/3 hl. 1000- 1600 mm a v 3/3 hl. 1600, dále pak dětský bazén  5,5x5 s průměrnou hloubkou 300 mm. Na vstupech do čisté zóny obou bazénů jsou 4 brodítka.  

Vlastníkem celého areálu je město Štramberk.

Provozní řád byl vypracován v souladu s požadavky § 6c odst. 1 písm. f) zákona  č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, v platném znění.

Při provozu koupaliště jsou v plné míře respektovány níže uvedené předpisy:

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, v platném znění.

- Zákon č. 356/2003 2sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, v platném znění

Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Průměrná denní návštěvnost je 220 (max. však 600) osob na den.

Kapacita bazénových ploch je 274 osob.

Areál koupaliště má kapacitu 1096 osob.

4. Základní údaje

Majitel koupaliště: Město Štramberk

Náměstí 9, 742 66 Štramberk

IČ: 0029 84 68

Provozovatel koupaliště: Město Štramberk

Náměstí 9, 742 66 Štramberk

IČ: 0029 84 68

Osoba odpovědná za provoz koupaliště:

· starosta města Štramberka, Ing. Jan Socha tel: 736 670 499

· odpovědný zástupce provozovatele:

Provozní doba koupaliště:

Od 1. 6. do 31. 8. - 9.00 –  21.00 (za příznivého počasí)

5. Popis zařízení

Popis koupaliště

Zařízení se nachází na okraji obce Štramberk, části Libotín. Je umístěno tak, aby bylo chráněno před větrem a zároveň bylo osluněno po celou denní dobu. Pro návštěvníky je dostatek travnatých a zpevněných ploch pro slunění. (cca 1200 m2 travnatých a kolem bazénu je zpevněná plocha – čistá zóna v šířce 2-4 m). Vodní plochu tvoří plavecký bazén o rozměru 58,0x20,0 m, dětský bazén o rozměru 5,5x 5,0 m a čtyři brouzdaliště o rozměru 2,0 x 2,0 m.

K dispozici návštěvníkům jsou šatny, veřejné WC, restaurace se dvěma stánky s občerstvením.

Součástí koupaliště je místnost pro plavčíka a ošetřovna.

Popis bazénů

Betonové vany o rozměrech 58x20 m s hloubkou v 1/3 hl. 1000, 2/3 hl. 1000- 1600 mm a v 3/3 hl. 1600, dále pak dětský bazén  5,5x5 s průměrnou hloubkou 300 mm.

Na vstupech do čisté zóny obou bazénů jsou 4 brodítka odpovídající požadavkům Vyhlášky č. 135/2004 Sb. Brodítka jsou cirkulační, a to dvě na každé straně bazénů, denně se vypouštějí a čistí tlakovou vodou.

Vybavenost (vodní atrakce, doplňky)

1) vodní hřib o průměru 1,5 m,

2) hydromasážní lavice,

3) hydraulický výtah pro tělesně postižené osoby

Voda pro napouštění bazénu

Voda pro napouštění bazénu je přiváděna ze stávající ho vrtu, jejímž provozovatelem je město Štramberk do akumulační nádrže a upravována na kvalitu bazénové vody v úpravně vody koupaliště. Měření odebrané vody z vrtu se provádí cejchovaným měřidlem.

Pitná voda pro veřejnou potřebu  je z vrtané studny.

Likvidace splaškových vod

Splaškové vody z veřejného  WC jsou svedeny do bezodtoké jímky a likvidovány v nejbližší ČOV odpadních vod,  další WC se nachází v přilehlé restauraci kde splaškové vody jsou svedeny do ČOV a vypouštěny do přilehlého toku. Provoz ČOV u restaurace jsou součástí nájemní smlouvy provozovatele.

Provoz restaurace

Provozní doba restaurace je nezávislá na chod koupaliště.

6. Technická charakteristika bazénu koupaliště

Bazény

Plavecký bazén o rozměrech 58x20 m s hloubkou v 1/3 hl. 1000, 2/3 hl. 1000- 1600 mm a v 3/3 hl. 1600, dále pak dětský bazén  5,5x5 s průměrnou hloubkou 300 mm. Na vstupech do čisté zóny obou bazénů jsou umístěná 4 brodítka.  

Všechny bazénové vany jsou provedeny z železobetonu s povrchovou úpravou – nátěr.

a) rozdělením bazénu dle uživatelských kategorií:

plavecká část: 648 m2

neplavci: 397 m2

rekreace (rehabilitace):   50 m2

b) specifickou vodní plochou:

plavecká část: 5 m2/os.

neplavci: 3 m2/os.

rekreace (rehabilitace): 4 m2/os.

c) hodinovou tzv.„otočností“:

plavecká část: 0,999

neplavci: 0,999

rekreace (rehabilitace): 2,000

Specifická vodní plocha:

Cb = 648/5 + 397/3 + 50/4 = 274 osob

Kapacita areálu:

Ca = 4 x Cb = 4 x 274 osob = 1096 osob,

přičemž je vhodné, aby byl splněn i poměr :

vodní plocha x 9 = plocha areálu = 1.100m2 x 9 = 9.900m2

(současná plocha areálu je cca 16.000m2)

Specifické zatížení = ekvivalentní hodinová návštěvnost:

N = (648 x 0,999) / 5 + (397 x 0,999) / 3 +(50 x 2) / 4,0 = 286 osob/hod

Maximální denní návštěvnost:

Nd = 286 osob/hod x 8 hod = 2290 osob/den

Maximální množství dopouštěné vody:

2290 osob/den x 60 l/osobu = 137 m3/den

(Vydatnost zdroje vody pro bazén je 1,7 l/s = 147m3 /den).

Maximální množství prací vody:

Dle hyg. předpisů se filtry musí prát za max. 3 dny.

Praní filtrů vodou probíhá 5 – 7 min rychlostí 60 – 65 m3/hod.

Při praní se vypustí cca 25 m3 vody za 3 dny.

Úpravna vody

Pro umístění objektu úpravny bazénové vody a strojovny technologie bazénů s výhodou využíváme pro slunění uživatelsky méně hodnotnou zatravněnou plochu s terénním zlomem východně od soustavy bazénů.

Jedná se o jednopodlažní zděný objekt s valbovou střechou obdélníkového půdorysu o velikosti 4,30 x 3,20 s podélnou osou sever–jih. Ze strany jižní je u objektu situována betonová plocha o velikosti cca 13,0 x 2,00 m snížená na úroveň terénu, která bude využita jako základ pro umístění pískových filtrů.

Obvodový plášť úpravny vody je zděný zastřešený valbovou střechou s krytinou z keramické tašky.

Úpravna vody je společná pro oba bazény jak pro plavecký bazén tak pro dětský bazén. Po úpravě a dezinfekci je upravená voda rozváděná výtlačným potrubím a oběhovým čerpadlem do jednotlivých bazénů.  U výtlačné větve je vřazen dávkovací systém pro dochlorování  vody, jedná se o systém měření a regulace na základě vyhodnocení hodnot.

6.1. Popis zařízení a technologie úpravny vody

Systém úpravy vody

Úpravna bazénové vody letního koupaliště je navržena na max. kapacitu cca 400m3/hod.

Technologický proces úpravy vody se skládá z těchto pochodů:

- jímání a úprava surové napouštěcí vody

- čerpací stanice neupravené vody v bazénu

- pískové dvouvrstvé tlakové rychlofiltry pro filtraci  nečistot z upravené vody 3x DN 2000

- cirkulační rozvod vody v bazénech

Celá technologie je navržena pro nepřetržitý provoz. V době mimo provoz je možné snížit výkon technologie na polovinu Vypnutím vždy jednoho čerpadla na každém bazénu.

Charakteristika jednotlivých objektů, jejich popis a funkce, kapacitní údaje

Napájení technologie

- Silový s ovládáním všech čerpadel, měření a regulace

6.2. Popis technologie úpravy bazénové vody pro bazény

Vana plaveckého bazénu

Materiál - armovaný vodostavební beton natřený vodostálou barvou určenou pro nátěry bazénových povrchů.

Vstup do bazénu: schodiště a žebříky

Bazén je vybaven horními  přelivnými žlábky a také cirkulací ze dna.

Vana brouzdaliště

Materiál - armovaný vodostavební beton natřený vodostálou barvou určenou pro nátěry bazénových povrchů. Přívod vody do brodítek je zajištěn vodou z úpravny a odtok vody dnovou výpustí.

Voda v brodítkách je čištěna stávající technologií.

Vstup do bazénu: přímo

Oba bazény mají společnou čistou zónu, do které je umožněn přístup pouze přes brodítka se sprchami.

Bazén, plnění, čištění, vypouštění

Napouštění bazénu

Vodu pro napouštění bazénu nelze podle platných předpisů zavést přímo do bazénu.

Z tohoto důvodu je přípojka vodovodního řádu přivedena do akumulační jímky, odkud se napouštěná voda upravuje a přečerpává přes filtr do bazénu. Spotřebu vody odečítáme z vodoměru, umístěného na přítoku surové vody do jímek. Denní spotřebu zaznamenáváme do provozního deníku.

Filtrace bazénové vody

Společná pro oba bazény tvořená 3 ks ocelových rychlofiltrů

- DN 2000, filtrační písek o zrnitosti 1,0-1,6 a 1,6 – 4,0, aktivní koks vybaveny ventily pro řízení režimu filtru

Oběhová čerpadla BOMBA PSH

a) plavecký bazén FD-132, 225 m3/h při tlaku 1,2 bar 2 ks

b) brouzdaliště AF - 7 20 m3/h při tlaku 1,2 bar 1 ks

Deska MaR TOP POOL CONTROL 1 ks

Měření a regulace pH a volného chloru

Měření ORP a teploty

Dávkovací čerpadla ovládaná deskou MaR

dávkování chlornanu sodného 3 ks

(1x předchlorace, 1x dochlorace pro každý bazén)

dávkování kyseliny sírové 38 % 1 ks

Dávkovací čerpadlo ovládané časovým spínačem (programem)

Dávkování PAC (flokulantu) 1 ks

Akumulační jímka

plavecký bazén a brouzdaliště, V = 60 m3 1 ks

Do jímky je svedeno potrubí z přelivných žlábků obou bazénů a přepadu brodítek.

Čištění, úklid a dezinfekce vedlejších prostor

Travnaté plochy se čistí denně po ukončení provozu sesbíráním papírků, obalů apod. Zpevněné plochy se čistí denně stříkáním tlakovou vodou. Prostory šaten, sprch a WC se uklízejí denně po ukončení provozu, úklid je prováděn dvouetapově. Nejdříve se prostory vytřou teplou vodou s přidáním saponátu, pak se dezinfikují do zaschnutí.

Dezinfekční přípravky se obměňují v měsíčních intervalech následovně:

1.  měsíc  Savo + 1 % saponát

2. měsíc Incidur

3. měsíc Savo + 1% saponát

4. měsíc Incidur 

Shromáždění a likvidace odpadu

Běžný komunální odpad se denně odnáší do kontejneru, tento je odvážen dle potřeby i denně. 

Shromažďování a likvidace obalů od chemických látek

Obaly od všech použitých chemikálií jsou vratné.

Vypouštění bazénu a jímky

Provádí se po ukončení sezóny nebo častěji dle nařízení hygienika. Bazén vypouštíme otevřením výpustných ventilů, taktéž i jímky jsou vybaveny ventily určenými k tomuto účelu. Před vypouštěním bazénu a akumulačních jímek musíme zastavit chod veškeré technologie.

7. Používané desinfekční a algicidní prostředky pro úpravu vody

Pro úpravu bazénové vody budou používány následující chemické přípravky:

VIA-REK - chlornan sodný technický

VIA-REK - kyselina sírová akum. 38% (pH-)

VIA-REK  - síran hlinitý pytlovaný 40kg

VIA-REK  - wetter algicid super

Poradenství v oboru úpravy vody: fa VIA-REK, spol. s r.o., Old. Blažka 145, 679 02 Rájec – Jestřebí. 

7. 1. Chemikálie, způsob dávkování a velikost dávek

VIA-REK - chlornan sodný technický

Nažloutlá až nahnědlá kapalina, dodávaná v 60 l barelech. Pro úpravu vody  se používá přípravek neředěný.

Chlornan je dávkován do cirkulačního okruhu bazénové vody dávkovacím čerpadlem řízeným dle potřeby regulátorem sledujícím koncentraci volného chloru v protékající vodě. Výkon dávkovacího čerpadla lze dle potřeby plynule regulovat dle výsledků rozborů vody. Při vysoké návštěvnosti doporučujeme tzv. šokovou chloraci, kdy do akumulační jímky nalijeme večer po ukončení provozu jednorázově cca 50 litrů chlornanu. Vysoká koncentrace chloru spolehlivě usmrtí i odolné mikroorganismy a částečně rozloží některé organické látky a vázaný chlor (chlorace do bodu zlomu).

Do zahájení provozu v příštím dnu koncentrace chloru poklesne zpět pod horní předpisem nařízenou koncentraci. Šokovou chloraci doporučujeme za běžného provozu provádět  1x týdně, při mimořádné návštěvnosti i častěji.

VIA-REK - kyselina sírová akum. 38% (pH-)

Prostředek pro úpravu pH bazénové vody

Bezbarvá kapalina, dodává se v 60 l barelech. Dávkuje se do upravené vody dle regulátorem naměřeného aktuálního pH vody přitékající z bazénu. Stoupne-li pH o 0,05 nad nastavenou hodnotu, spustí se automaticky dávkování.

VIA-REK  - síran hlinitý pytlovaný 40kg - vločkovač a zjiskřovač  (PAC)

Prostředek pro odstranění zákalu v bazénové vodě.

Nažloutlá kapalina dodávaná v pytlích a ředěna dle návodu v 60 l barelech.

Dávkovací čerpadlo spínané naprogramovaným časovým spínačem řídí dobu dávkování.

Dávkování je také podle potřeby možné spustit ručně.

VIA-REK  - wetter algicid super

Prostředek proti vodním řasám.

Nepěnivý koncentrovaný přípravek, slučitelný v každém poměru s vodou, vysoce účinný ve velmi širokém spektru mikroorganismů, proti všem druhům řas, zamezuje tvorbě hlenů na filtračním zařízení, rozkládá se pomalu a má dlouhodobý účinek, neovlivňuje hodnotu pH, v ředěném stavu je zcela bezpečný.

Dávkování: 1,0 – 1,5 l/100 m3 /týden až 10 dnů podle počasí.

Upozornění: Je přísně zakázáno skladovat chemikálie v potravinářských obalech!!

8. Kontrola jakosti bazénové vody koupaliště

Kontrola kvality vstupní vody do bazénů a bazénové vody bazénů je prováděna v četnosti dle příl.č. 9 a v rozsahu dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 238/2011 Sb., v platném znění.

8.1. Příloha č. 8 vyhl.č. 238/2011 Sb., v platném znění

A) Mikrobiologické požadavky

Ukazatel

Jednotka

Vstupní voda

Bazénová voda během provozu

Mezní

hodnota

Nejvyšší

mezní

hodnota

Escherichia coli

KTJ/100 ml

0

0

*)

počet kolonií při

36°C

KTJ/1 ml

20

100

*)

Pseudomonas

aeruginosa

KTJ/100 ml

0

0

*)

Staphylococcus

aureus

KTJ/100 ml

0

0

100

Legionella

species

KTJ/100 ml

10

10

100

*) Překročení nejvyšší mezní hodnoty nastává při splnění některé z následujících podmínek:

1. Hodnoty Escherichia coli větší než 10 KTJ/100 ml a současně více než 100 KTJ/ml pro počty kolonií při 36°C, a/nebo více než 10 KTJ/100 ml pro Pseudomonas aeruginosa.

2. Hodnoty Pseudomonas aeruginosa větší než 50 KTJ/100 ml a současně více než 100 KTJ/ml pro počty kolonií při 36°C.

B) Fyzikální a chemické požadavky

Jednotka Voda před vstupem Bazénová voda během provozu

Teplota vody oC    do 28

------------------------------------------------------------------------------------------------

Průhlednost Nerušený průhled na celé dno

-------------------------------------------------------------------------------------------------

zákal ZF 0,5

-------------------------------------------------------------------------------------------------

pH 6,5 – 7,6

-------------------------------------------------------------------------------------------------

celkový organický uhlík (TOC) 2,5  mg/l nad hodn.plnící vody

--------------------------------------------------------------------------------------------------

amonné ionty mg/l 0,5 mg/l nad hodn.pl.vody

--------------------------------------------------------------------------------------------------

dusičnany mg/l 20,0 mg/l nad hodn.pl.vody

--------------------------------------------------------------------------------------------------

volný chlór mg/l taková hodnota, která 0,3 – 0,6 by zajišť. potř.obsah

----------------------------------------------------------------------------------------------

vázaný chlor mg/l co nejnižší, nesmí překročit  0,3 mg/l

----------------------------------------------------------------------------------------------

redox-potenciál

- v rozsahu pH 6,5-7,3 mV ³ 750 +/- 20 ³ 700 +/- 20

- v rozsahu ³ 770 +/- 20 ³ 720 +/- 20 pH 7,3-7,6

-----------------------------------------------------------------------------------------------

8.2. příloha č. 9 vyhl.č. 238/2011 Sb., v platném znění

Kontrolovaný ukazatel

Četnost kontroly

poznámka

obsah volného a vázaného

chloru

hodinu před zahájením provozu

a každou čtvrtou hodinu

1

redox-potenciál

každou čtvrtou hodinu

2

teplota vody v bazénu

3x denně

3

průhlednost

průběžně, nejméně 3x denně

4

pH

1x denně

5

zákal

2x měsíčně

6

dusičnany

2x měsíčně

7

TOC

1x měsíčně

8

mikrobiologické ukazatele

1x měsíčně

9

Legionella spp.

1x za 14 dnů a vstupní voda pro

bazény

10

Staphylococcus aureus

1x za 3 měsíce

11

Absorbance A254 (1 cm)

dle potřeby

Vysvětlivky:

1. Obsah volného chloru je měřen automatickou dávkovací a měřící stanicí a zároveň kontrolován obsah volného a měřen obsah vázaného chloru ručně chlorkolorimetrem PC Checkit. Naměřené hodnoty v bazénu jsou zaznamenávány do provozního deníku.

1x měsíčně je hodnota obsahu volného a vázaného chloru kontrolována akreditovanou laboratoří.

2. Hodnota redox-potenciálu je ze strany provozovatele měřena kontinuálně instalovanou automatickou dávkovací a měřící stanicí. Naměřené hodnoty jsou provozovatelem zaznamenávány do provozního deníku.

3. Teplota vzduchu je měřena teploměrem 3x denně. Teplota vody je měřena automaticky.

1x měsíčně je naměřená hodnota kontrolována akreditovanou laboratoří.

4. Průhlednost vody je kontrolována průběžně, slovní hodnocení je zaznamenáno do provozního deníku 3x denně.

5. Hodnota pH je měřena kontinuálně instalovanou automatickou dávkovací a měřící stanicí. 1x denně je hodnota zaznamenána do provozního deníku.

1x měsíčně je naměřená hodnota kontrolována akreditovanou laboratoří.

6. Hodnota zákalu je 2x měsíčně kontrolována akreditovanou laboratoří.

7. Obsah dusičnanů je 1x za 14 dnů kontrolován akreditovanou laboratoří.

8. Hodnota TOC) je 1x měsíčně kontrolována akreditovanou laboratoří.

9. Mikrobiologické ukazatele jsou kontrolovány 1x měsíčně akreditovanou laboratoří.

10. Ukazatel Legionella spp. bude akreditovanou laboratoří kontrolován v četnosti 1x za 14 dnů v bazénové vodě i na přítoku vody do bazénů.

V případě pěti po sobě následujících vyhovujících výsledků je četnost snížena na jednou měsíčně.

11. Ukazatel Staphylococcus aureus bude akreditovanou laboratoří kontrolován v četnosti 1x za 3 měsíce.

8.3 Místa odběru vzorků bazénové a vstupní vody pro chemické a mikrobiologické rozbory

Odběr je prováděn v hloubce 15 cm. Vzorky pro mikrobiologický rozbor jsou prováděny jednotlivě a pro chemický rozbor je odebrán jeden směsný vzorek.

1) přítok do bazénů (plavecký bazén, brouzdaliště)

2) Plavecký bazén

CH + legionella (slévaný vzorek)

Mikrobiologie (4 rohy) - (PPR, LPR, PZR a LZR - pohled od brouzdaliště)

3) Brouzdaliště

CH + legionella (slévaný vzorek)

Mikrobiologie - 2 protilehlé rohy ( A1 a A2 )

Odběr vzorku bazénové vody je prováděn z protilehlých kratších stran bazénu.

8.4 Další pokyny

Před zahájením provozu koupaliště bude odebrán vzorek pitné vody z místa spotřeby v areálu koupaliště Štramberk Libotín v rozsahu kráceného rozboru vzorku pitné vody dle přílohy č. 5 vyhl.č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 Množství ředící vody se řídí počtem návštěvníků za den, na každého návštěvníka je nutná výměna 60 l ředící vody. Měření skutečného množství ředící vody je zajištěno vodoměrem.

Před zahájením provozu musí být recirkulací vyměněn alespoň jednou celý objem vody v bazénech a kvalita vody musí vykazovat stanovené požadavky přílohou č. 8 vyhl.č. 238/2011 Sb.

 Bazén se během sezóny nevypouští, není-li zjištěna nevyhovující jakost bazénové vody v bazénech koupaliště, dětský bazén se vypouští 1x za týden (jedná se o brouzdaliště) s následnou očistou a dezinfekcí.

 Dle potřeby se provádí vysávání stěn a dna bazénů včetně akumulační jímky bazénovým vysavačem to v četnosti min. 3-krát týdně.

 Všechny bazény včetně technického příslušenství musí být před novým napuštěním dokonale mechanicky vyčištěny, opláchnuty vodou a vydezinfikovány.

 Samozřejmou podmínkou udržení požadované kvality vody je povinnost každého koupajícího se před vstupem do bazénů osprchovat.

 V souladu s ustanovením vyhlášky č. 238/2011 Sb. je vstup do bazénu možný pouze přes brodítka opatřená sprchami, tyto slouží pouze k oplachu těla a nesmí zde být použito mýdlo nebo jiné saponáty.

 V souladu s požadavky vyhlášky musí být stěny bazénu a dno neplavecké části průběžně mechanicky čištěny tak, aby byly trvale beze stop znečištění nebo nárůstu řas. A to pomocí bazénového vysavače.

 Dětský bazén je pravidelně 1x za týden vypuštěn, vyčištěn a povrchově dezinfikován a následně napuštěn z recirkulačního okruhu upravenou vodou.

8.5 Laboratorní kontrola

Kontrolní odběry

Kontrolní odběry a rozbory vzorků bazénové či vstupní vody v bazénech provádí akreditovaná laboratoř, která zasílá výsledky rozborů do elektronického informačního systému Ministerstva zdravotnictví ČR - „PiVo“.

Provozovatel ukládá laboratorní protokoly z kontrolních rozborů vzorků vody po dobu nejméně 5 let.

Pokud výsledky rozborů neodpovídají stanoveným mezním či nejvyšším mezním hodnotám přijme provozovatel nápravná opatření k nápravě a účinnost opatření se doporučuje prokázat kontrolním rozborem v ukazatelích, které překročily mezní či nejvyšší mezní hodnoty. Výsledky rozborů vzorků bazénové vody z bazénu, včetně vstupní vody jsou neprodleně, do 4 pracovních dnů od odběru, předávány akreditovanou laboratoří do elektronického registru „PiVo“ orgánu ochrany veřejného zdraví. Výsledek stanovení ukazatele Legionella spp. musí být předán nejpozději čtrnáctý den po provedení odběru.

§ 6b) odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.

Provozovatel koupaliště je povinen v případě překročení mezní hodnoty ukazatele jakosti vody ke koupání, sprchování nebo ochlazování

provést kontrolu dodržení požadavků stanovených tímto zákonem k provozování umělého koupaliště. V případě překročení nejvyšší mezní hodnoty ukazatele jakosti vody ke koupání, sprchování nebo ochlazování je povinen provoz nebo oddělitelnou část provozu umělého koupaliště do doby odstranění závady zastavit. Informace musí být umístěna na vstupu, musí být snadno čitelná a nesmí obsahovat jiné údaje než údaje týkající se znečištění vody (§ 6b odst. 1 věta druhá zák. č. 258/2000 Sb., v platném znění.

9. Nápravná opatření při zjištění nevyhovující jakosti bazénové vody v bazénech

V případě zjištění nevyhovující jakosti bazénové vody v plaveckém  nebo dětském bazénu budou neprodleně činěna nápravná opatření. O nevyhovující jakosti bazénové vody a provedených nápravných opatřeních bude vždy neprodleněinformována KHS MSK, pracoviště Nový Jičín telefonicky či elektronickou poštou.

 Zvýšení chlorace bazénové vody dezinfekčním přípravkem - chlornan sodný.

 Upuštění části bazénové vody a doplnění ředící vodou.

 Vyprání pískového filtru.

 Vypuštění bazénu, vyčištění a vydezinfikování bazénu včetně akumulace a následné napuštění čerstvou ředící vodou.

 Vždy následuje opakovaný rozbor vzorku bazénové vody na nevyhovující ukazatele.

10. Pokyny pro provoz a údržbu zařízení

10.1. Provozní deník

- Záznamy o poruchách a provedených opravách,

- záznamy o přerušení provozu úpravny,

- záznamy o kvalitě vody a o naměřených hodnotách ukazatelů dle příl.č. 8 vyhl.č. 238/2011 Sb.,

- záznamy o denním počtu návštěvníků,

- záznam o množství doplněné ředící vody (odečet z vodoměru),

- záznamy o množství upravené vody (odečty z průtokoměrů bazénů),

- záznam o odběrech vzorků vody laboratoří,

- záznam o vypuštění, vyčištění a dezinfekci bazénů,

- o výměnách barelů chemikálií,

- o provedených nápravných opatřeních při zjištění nevyhovující jakosti bazénové vody v bazénech,

- záznam o kontrole chodu úpravny vody včetně dezinfekčního zařízení,

- záznam o kontrole mikroklimatických podmínek a způsobu jejich měření (§ 6f odst. 1 písm. h) zákona č. 258/2000 Sb. měření teploty vzduchu přenosným zařízením,

- záznam o čase zahájení provozu.

 

10.2. Všeobecné pokyny 

Do prostor bazénů platí zákaz vstupu osobám trpícím vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami, osobám zahmyzeným, osobám zjevně pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek.

Lékárnička první pomoci je uložena v místnosti u plavčíků, která je vybavená pro poskytnutí první pomoci. Je vybavena dezinfekčním přípravkem s virucidním účinkem, obvazy, náplastmi, obinadly, trojcípým šátkem, resuscitačními rouškami, nůžkami, trojcípým šátkem, latexovými ochrannými rukavicemi.

Zdravotnická služba lékaře v pohotovosti je zajištěna v Novém Jičíně.

Návštěvní řád je umístěn u vstupu na koupaliště na tabuli.

10.3. Provoz, údržba míst k odpočinku

Travnaté plochy se pravidelně stříhají.

10.4. Očista příslušenství

Zařízení smí obsluhovat a údržbu provádět pouze osoba způsobilá, která je

prokazatelně seznámena s tímto provozním řádem.

Úklid všech prostor se provádí podle potřeby, nejméně 1x denně za provozu a dále po ukončení provozu se provádí dezinfekce podlah, záchodů včetně sedátek, umyvadel, sprch a šaten.

Používají se biocidní dezinfekční přípravky v předepsaných koncentracích.

Vzhledem k možné rezistenci bakterií budou 1x za 14 dní jsou přípravky obměňovány.

Záznam o použitém dezinfekčním přípravku bude uveden v deníku úklidu.

Více o dezinfekci v kapitole Používaná dezinfekce.

 

10.5. Sledování jakosti vody bazénů

 

a) Správný chod dezinfekčního zařízení kontroluje nejméně hodinu před

zahájením provozu a dále pak dle potřeby.

b) Denně se odečítá množství dopouštěné ředící vody do víceúčelového i

dětského bazénu (vše do společné akumulační nádrže) v množství 60 l ředící

vody na návštěvníka. Pro odečet je zde osazen vodoměr.

c) 1x denně se odečítají stavy vodoměru recirkulované vody a průtokoměrů

upravené vody do bazénů.

 

10.6. Očista bazénů

- Lapače hrubých nečistot, které zachytí vlasy apod., se čistí jednou za dva dny.

- Žlábky se čistí min. 1x týdně, roštnice vždy oboustranně.

- Jednou týdně se provádí sanitace veškerého technického příslušenství

bazénů, které je v kontaktu s bazénovou vodou.

- Používají se pouze biocidní dezinfekční přípravky v předepsaných

koncentracích a jsou pravidelně obměňovány.

- Dětský bazén se vypouští, čistí a dezinfikuje nejméně 1x za týden, nebo

častěji, je-li třeba.

- Po vypuštění je provedeno čistění stěn bazénu a dále dezinfekce pomocí

dezinfekčního přípravku Savo, s následným oplachem pitnou vodou.

10.7 Odpovědnost pracovníků

Spočívá v kontrole dodržování všech článků místního provozního řádu.

Za provoz, kontrolu jakosti vody a dodržování provozního řádu při směně zodpovídá strojník, který je zároveň vedoucí směny.

Vedoucí směny zodpovídá za:

 kontrolu jakosti vody

 dodržování provozního řádu

 dodržování provozní doby

 čistotu, pořádek, úklid na šatnách, WC, sprchách a ostatních zařízeních

 čistotu a úpravu areálu koupaliště včetně chodníků a travnatých ploch a třídění odpadu.

 evidenci deníků – provozního, zkoušek

Pokladní zodpovídá za:

 dodržování provozního řádu

 evidenci knihy ztrát

Uklízečka zodpovídá za:

 dodržování provozního řádu

 úklid a dezinfekci provozních budov

 dodržování třídění odpadu

Za celkový chod zařízení zodpovídá vedoucí koupaliště – vedoucí oddělení technické správy a bytového hospodářství.

 

11. Zázemí koupaliště

11.1. Šatny, sprchy, toalety

WC i sprchy jsou zvlášť pro muže a pro ženy. Převlékárny jsou součástí objektu restaurace.

Podlahy těchto místností jsou osazeny dlažbou, stěny převážně keramickým obkladem.

Úklidová místnost pro koupaliště je umístěna v prostoru koupaliště, je vybavená teplou a studenou vodou.

11.2. Plochy pro slunění, venkovní hrací plochy

Jako plochy pro slunění slouží plocha travnaté plochy bezprostředně navazující na zpevněné plochy kolem bazénů. Tato plocha je osazena travou.

V travnaté ploše navazující na areál koupaliště je osazeno dětské hřiště vybavené průlezkou s dopadovou plochou,  houpadly a antukovým hřištěm pro volejbal.

11.3. Ošetřovna

Ošetřovna je umístěna v přízemí provozní budovy vedle plavčíka, je řádně označena na budově a vybavena pro poskytnutí první pomoci lehátkem, lékárničkou, páteřní deskou, sadou krčních fixačních dlah, resuscitačním přístrojem a telefonem. Plavčíci mají k dispozici další záchranářské pomůcky – záchranné desky, míče a tyč. V ošetřovně bude umístěna zdravotní kniha, do které budou zaznamenány veškeré údaje o úrazech návštěvníků a obsluhujícího personálu.

11.4. Zákaz kouření

Kouření není povoleno na  WC, sprchách, v bazénech, v prostorách kolem bazénů, slunící ploše. Povoleno je na části terasy u restaurace.

11.5. Osvětlení a odvětrání

Běžné místnosti pro návštěvníky a obsluhu mají přirozené osvětlení a větrání,

Celý areál je vybaven venkovním osvětlením

11.6. Teplá a pitná voda v areálu

Voda, která je rozváděna do umyvadel, sprch, sprch a pro napouštění bazénů je z lokálního vrtu, jejímž provozovatelem je město Štramberk.

Teplá voda, která je rozváděna do očistných sprch je vyráběna přímo v areálu a to ohřevem pitné vody v jednom elektrickém bojleru o objemu 160 l. Nastavená teplota ohřevu je 50- 55°C.

12. Úklid prostor koupaliště

Všechny prostory, předměty a zařízení jsou udržovány v čistotě. Min. 1x denně za provozu a následně po skončení provozu jsou omyty vodou a čistícím prostředkem všechny prostory, setřeny kartáčem a následně vydezinfikovány dezinfekčním přípravkem.

Denně také musí být uklízeny všechny plochy kolem bazénů včetně ploch určených ke slunění.

Obklady ve sprchách a WC jsou min. 1x denně za provozu a denně po skončení provozu umyty vodou s obsahem čistícího přípravku, omyty vodou, vydezinfikovány dezinfekčním přípravkem a opláchnuty vodou.

WC jsou min. 1x denně za provozu a následně po skončení provozu vyčištěny přípravkem s čistícím a následně dezinfekčním účinkem a opláchnuty vodou.

Při práci s dezinfekčními přípravky je nutné používat osobní ochranné pomůcky (gumové rukavice, pracovní oděv, vhodnou obuv).

Průběžně doplňuje obsluha toaletní papír, papírové ručníky a tekuté mýdlo.

Denně jsou vynášeny odpadkové koše v areálu.

Průběžně obsluha vybírá nečistoty z brodítek koupaliště.

Důležité je dodržet stanovenou koncentraci, dobu působení dezinfekčního přípravku, uvedenou v návodu výrobce. K přípravě dezinfekčního roztoku je potřeba používat odměrné nádoby nebo dávkovací pumpičky.

Brodítka jsou minimálně 1x denně vypuštěna, vyčištěna a vydezinfikována a následně opláchnuta pitnou vodou.

Používaná dezinfekce

Prostory

Min. četnost

Čistící prostředek

Dezinfekční

přípravek

podlahy v prostorách

WC, sprch

min. 1x denně

jar, reál

Savo pro dezinfekci

2,5% Incidin extra

nebo 0,5 % Dezox

WC

min. 1x denně

jar, reál,

Savo WC,

2,5% Incidin extra

nebo 0,5 % Dezox

Sprchy

min. 1x denně

jar, reál

Savo pro dezinfekci

2,5% Incidur

nebo 0,5 % Dezox

dveře, keramické obklady

min. 1x denně

jar, reál

2,5% Incidur

nebo 0,5 % Dezox

přelivné žlábky vč.

akumulační nádrže

min. 1x týdně

pitná voda

SAVO nebo jiný

dezinfekční přípravek

Brodítka

min. 1x denně

pitná voda,

uhličitan sodný

SAVO nebo jiný

dezinfekční přípravek

Vodní atrakce

min. 1x týdně

pitná voda

SAVO nebo jiný

dezinfekční přípravek

koše

min. 1x denně

Incidur spray

nebo 0,5 %Saniten

Dezinfekční přípravky musí být obměňovány za prostředky s jinou účinnou látkou minimálně jednou za 14 dní (kvůli možné rezistenci bakterií).

Poznámky:

1) Doba expozice je u všech uvedených dezinfekčních přípravků 30 minut.

2 ) Čistící prostředky lze měnit dle instrukcí odpovědných pracovníků.

(v tabulce jsou uvedeny doporučené přípravky)

3) Lze použít i další dezinfekční přípravky z doporučených dle instrukcí odpovědných pracovníků, důležité je dodržet jejich pravidelné střídání co 14 dní.

Prostředky plošné dezinfekce se používají k dezinfekci pochůzných ploch v převlékárnách a sociálních zařízeních.

Při použití dezinfekčních přípravků je nutno dodržet pokyny výrobce, které jsou uvedeny na etiketě. Vzhledem k tomu, že se jedná o žíraviny je nutno používat při manipulaci s těmito přípravky gumové rukavice a někdy i ochranné brýle. V místě použití či skladování je zakázáno ukládání a konzumování potravin a nápojů a je nezbytně nutné dodržovat mytí rukou teplou vodou s toaletním mýdlem a ošetření rukou ochranným krémem.

Z krátkodobého hlediska je nutno v rámci běžné údržby provádět pravidelné čištění okenních výplní.

Bazénová voda je kontinuálně recirkulována přes úpravnu vody, kde se upravuje chemicky, mechanicky i bakteriologicky. Přesto dochází k částečnému znečisťování bazénových stěn a dna. Zde se mohou začít pomnožovat mikroorganismy, které se mohou adaptovat na některá účinné látky biocidních chemických látek, což může následně způsobit zdravotní problémy u návštěvníků. Proto je potřeba provádět dle potřeby manuální čistění stěn bazénu pomocí bazénového vysavače.

Soupis objektů a předmětů k běžné denní dezinfekci:

- převlékací kabiny

- sprchy a WC mužů a žen, chodby

- brodítka

Dezinfekce dílčích předmětů

- kliky dveří

- umývadla

- záchody a pisoáry

 

12.1. Odpady

Úklid, odpadků - denně je prováděn úklid pláže a odpadkových košů, které jsou odváženy do přistavených kontejnerů, odtud jsou smluvně odváženy 1x – týdně, případně podle potřeby, likvidovány firmou AVE.

K zajištění provozu bazénové vody jsou používána chemická činidla – pH plus případně pH mínus, flokulant a algicid ve vratných obalech.

Čistící a desinfekční prostředky jsou dodávány v nevratných obalech – lahvích, kontejnerech a tlakových obalech (spreje, pěny). Tyto nevratné obaly procesu desinfekce jsou separovány od běžných komunálních odpadů a je zajištěná  profesionální likvidaci.

13. Závěrečná ustanovení

Tento provozní řád nabývá platnosti schválením orgánem ochrany veřejného zdraví.

Za jeho dodržování odpovídá obsluha koupaliště, kontroluje vedení koupaliště.

Aktualizace se provádí vždy při změně podmínek pro provozování koupaliště, nebo při změně technologie úpravy bazénové vody bazénů koupaliště Štramberk dle § 6c odst. 1. písm. g) zákona 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a předkládá KHS ke schválení před přijetím změn.

Kontrola dodržování základních zásad hygienického chování návštěvníků se zásadami hygienického chování jsou návštěvníci seznámeni prostřednictvím návštěvního řádu, který je vyvěšen na viditelném místě u vstupu na koupaliště. Kontrolu dodržování zásad hygienického chování návštěvníků provádí průběžně obsluha koupaliště Štramberk - Libotín.

Obsluha provozu koupaliště byla zaškolena a seznámena s provozním řádem.

S provozním řádem byli seznámeni:

Jméno:

Funkce:

Datum:

Podpis:

 

14. Návštěvní řád letního koupaliště Štramberk Libotín

Tento návštěvní řád má sloužit k dodržování platných předpisů, ochrany zdraví

a bezpečnosti návštěvníků bazénu na koupališti Štramberk Libotín a musí být

návštěvníky bezpodmínečně dodržován.

V prostorách na koupaliště je každý návštěvník areálu povinen při vstupu zakoupit si vstupenku, seznámit se s návštěvním řádem koupaliště a tímto se řídit.

Všechny úkony po příchodu na koupaliště se provádí v následujícím pořadí:

Seznámení s návštěvním řádem a zakoupení vstupenky, permanentky

Převléknutí v převlékárnách

Provést hygienu – WC, sprcha - řádné omytí celého těla mýdlem a šamponem

Použití koupaliště a dalších vodních atrakcí

Zakoupením vstupenky se návštěvník podrobuje provoznímu řádu a pokynům

zaměstnanců koupaliště Štramberk Libotín.

· Návštěvníci jsou povinni dodržovat provozní dobu. Návštěva koupaliště mimo provozní dobu je možná pouze po dohodě s provozovatelem za přítomnosti plavčíka.

· Při naplnění kapacity bazénu se vstup automaticky uzavře až do uvolnění dalších míst odchodem některých návštěvníků.

· Děti do 1 roku věku nemají do bazénu přístup, děti od 1 – 3 let mohou do bazénu pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou. Vstup do bazénu je povolen pouze v plavkách nebo v plaveckém úboru.

· Osobám mladším 15-ti let (plavcům) je přístup na bazén povolen v doprovodu dospělé osoby. Doprovod je po celou dobu pobytu za tuto osobu zodpovědný.

· Vstup do dětského bazénu mají povolen pouze děti do věku 6-ti let v doprovodu rodičů nebo osob starších 18-ti let.

·  Neplavcům je vstup do plaveckého bazénu povolen pouze s osobou starší 8-ti let (plavcem) v prostoru s nejnižším sloupcem vody určeného pro neplavce.

·  Dětem mladším 8 let je vstup do prostoru dětského hřiště povolen jen v doprovodu dospělé osoby.

Zákaz vstupu na koupaliště a dalších prostor areálu

· Osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, kožními nebo přenosnými nemocemi, parazity, vyrážkami a nemocemi provázenými výtokem.

·  Osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácnosti, v nichž se vyskytla přenosná nemoc a nemocnýnení izolován.

· Osobám opilým nebo pod vlivem drog.

· Zvířatům.

Povinnosti návštěvníků

· Před každým vstupem do bazénu jsou návštěvníci povinni se osprchovat (vždy důkladně smýt opalovací krémy) a dodržovat osobní hygienu.

· Zachovávat čistotu všech míst areálu a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.

· Peníze a cenné předměty mohou návštěvníci ukládat v pokladně, jinak za jejich ztrátu provozovatel nenese odpovědnost.

· Předměty nalezené v prostorách bazénu je nálezce povinen odevzdat pracovníkovi na pokladně, kde bude proveden zápis do knihy nálezů.

· Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu a uhradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny na zařízení areálu nebo na majetku ostatních osob.

· Každý návštěvník  zodpovídá své věci a provozovatel tedy nenese žádnou zodpovědnost za ztrátu věci

· Návštěvník je povinen opustit bazén 15 min před ukončením provozní doby.

· Pro poskytnutí první pomoci lze přivolat plavčíka, který dle potřeby rovněž přivolá lékařskou pomoc.

· Připomínky, týkající se provozu nebo zaměstnanců bazénu, mohou návštěvníci uplatňovat u vedoucího koupaliště.

Zakázané činnosti v areálu

· Chovat se způsobem, ohrožujícím bezpečnost a pořádek, lézt po konstrukcích.

· Vzájemně se potápět, srážet, házet do vody, běhat po ochozech a skákat z nich, jako i z jiných možných míst (vodní atrakce).

· Volat o pomoc bez příčiny.

· Rušit klid ostatních návštěvníků (používáním rozhlasových přijímačů apod).

· Koupat se bez plavek a pohybovat se nahý po areálu je přísně zakázáno ( pro děti tento zákaz platí při pobytu v dětském bazéně).

· Použití bazénu a atrakcí bez dozoru nebo bez přítomnosti odpovědných zaměstnanců není přípustné z bezpečnostních důvodů.

· Znečišťovat vodu a ostatní prostory areálu koupaliště zejména močením, pliváním a vyplachováním si nosu či pusy ve vodě, odhazováním odpadků a používáním mýdla a dalších hygienických prostředků mimo určená místa.

· Kouřit a konzumovat potraviny a nápoje v jiných prostorách, než k tomu určených.

· Vstupovat do prostoru bazénu se žvýkačkou.

· Vstup na ochoz a do bazénu je povolen pouze přes brodítka bosou nohou.

Jakákoliv obuv v těchto prostorách je zakázána.

· Vnášet do areálu skleněné předměty a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.

· Vodit do areálu psy nebo jiná zvířata.

· Vnášet do bazénu nafukovací, pěnové předměty, ploutve, míče. (povoleny jsou pouze nafukovací rukávy a plavecké brýle)

· Zakazuje se na ochozy bazénu vnášet a používat jako podložku jakékoliv ručníky, deky, prostěradla, karimatky a jiné textilie.

· Kola a motocykly odkládejte pouze na místech k tomu určených u hlavního vchodu. Odkládání v areálu koupaliště přísně zakázáno.

· Za ztrátu či poškození kola a motocyklu odložených v prostoru k tomu určenému , provozovatel nezodpovídá.

· Všeobecný zákaz koupání (jakéhokoliv zdržování se v prostoru bazénu) za bouřky.

  • Za poranění a úrazy, které si návštěvník přivodí vlastní neopatrností nebo nedodržením návštěvního řádu, nebere provozovatel areálu odpovědnost.

Při porušení provozního řádu koupaliště není odvolání

Atrakce v bazénu

Skluzavka,  vodní hřib, masážní lavice. Atrakce jsou ovládány z rozvaděče v místnosti plavčíka.

V atrakcích dbejte zvýšené opatrnosti!

Vyloučení z návštěvy bazénu

Z areálu bazénu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník,

který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu,

neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků nebo se bude chovat jiným

nevhodným způsobem.

Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný

pracovník požádat o zakročení člena bezpečnostní agentury nebo přímo

Městskou policii a Policii ČR.

 

Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít areál při nepříznivých povětrnostních podmínkách, případně z jiných závažných důvodů. Uzavření areálu bude oznámeno na tabuli u vchodu do areálu.

 

15. Havarijní a traumatologický plán

  1. Pracoviště: Koupaliště Štramberk Libotín
  2. Rozmístění prostředků první pomoci: telefon, lékárnička, zdravotnická brašna jsou k dispozici u plavčíka a u obsluhy bazénů.
  3.  Dosažení rychlé lékařské pomoci pomocí: záchranná služba Nový Jičín,  pohotovost, tel.: 155.
  4.  Technická opatření a poskytování první pomoci řídí vedoucí pracovník případně jiný pověřený pracovník koupaliště.
  5.  Prostředky pro dopravu raněných – vozidlo záchranné služby či jiné vozidlo, které je k dispozici v rámci koupaliště.
  6. Hlášení pracovních a ostatních úrazů, hromadných, těžkých, smrtelných a provozních havárií – vedoucímu letního koupaliště.
  7.  Při všech vzniklých situacích je nutno jednat rychle a rozhodně

 

26.6.2013 14:53:04 | přečteno 2886x | andrea.hlavkova
 
Hlášení rozhlasu Štramberské novinky Zpravodaj města Štramberka Otázky a odpovědi Virtuální prohlídka hrad Parkování ve městě
 
Štramberk

Městský úřad Štramberk
Náměstí 9, 742 66 Štramberk

tel.: +420 558 840 600
e-mail: podatelna@stramberk.cz

ID datové schránky: ctjba9t

Úřední hodiny:

Stavební úřad, matrika
po, st: 8.00–12.00, 13.00–17.00
ostatní dny dle domluvy

Pokladna:
po, st: 8.00–12.00, 13.00–17.00
út, čt: 8.00–12.00

Podatelna:
po, st: 8.00–12.00, 13.00–17.00
út, čt, pá: 8.00–12.00

Další úřední hodiny

 
load